Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Introductie

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling via de website www.rewinddesign.be beheerd door de vennootschap Rewind Design BVBA ingeschreven in het handelsregister onder BTW nummer BE 0817 276 666 Haar maatschappelijke zetel is gelegen te: Kammenstraat 72, 2000 Antwerpen, België. 

Elke verwijzing naar 'de website' of 'ons' betekent een verwijzing naar Rewind Design. Elke verwijzing naar 'de klant' verwijst naar de persoon of personen die goederen van de onderneming kopen of overeenkomen deze te kopen.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard de klant deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Dientengevolge erkent de klant dat hij op de hoogte is van het feit dat zijn akkoord met betrekking tot de inhoud van deze algemene voorwaarden geen handgeschreven ondertekening van dit document vereist indien de klant online een bestelling wil plaatsen van de producten die worden aangeboden via de webwinkel. 


Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

De klant beschikt over de mogelijkheid om de onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te publiceren, met dien verstande dat het opslaan of het publiceren van dit document onder zijn exclusieve aansprakelijkheid valt.

Rewind Design heeft het recht om de verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen, zonder voorafgaande of afzonderlijke kennisgeving. De lopende overeenkomsten blijven onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de verkoop wordt afgesloten. De gebruiker verbindt er zich toe deze gebruiksvoorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen. Raadpleeg daarom regelmatig de laatste versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden die ten alle tijde beschikbaar zijn op de website.

2.2. Definities

Onder CONSUMENT wordt begrepen: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid.

Onder PROFESSIONEEL wordt begrepen: elke persoon die niet valt onder de hierboven vermelde definitie van consument.

Artikel 3 - Het afsluiten van een online verkoop

De productcatalogus en de omschrijving van de producten op www.rewinddesign.be  vormen op zich geen aanbod. Derhalve volstaat het dus niet om een bestelformulier op de voormelde website in te vullen opdat er sprake zou zijn van een afgesloten verkoop. De verkoop wordt pas definitief afgesloten naar aanleiding van het ontvangen van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant behoudt Rewind Design zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een behoorlijk antwoord of ingeval Rewind Design  meent dat de informatie waarover zij beschikt onvoldoende is. Rewind Design  kan eveneens bestellingen weigeren wanneer blijkt dat de koper de intentie zou hebben om de producten door te verkopen.


Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal het onderwerp uitmaken van een bevestiging per e-mail en dit uiterlijk op het ogenblik van de levering.


Artikel 5 – Aankoop

Rewind Design zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad of van de voorraad die beschikbaar is bij haar leveranciers. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van Rewind Design toch blijkt dat één of meerdere producten niet beschikbaar zijn nadat de bestelling werd geplaatst, zal Rewind Design de klant hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om de bestelling te  annuleren of te wijzigen.

 

Artikel 6 – Aanbod

6.1. - Beschikbaarheid:

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe onmiddellijk beschikbaar.

Rewind Design  kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Ingeval Rewind Design een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers (bijvoorbeeld ingeval de voorraad bij de leverancier zelf is uitgeput), zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Rewind Design  behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

6.2. - Karakteristieken van een product:

De informatie, kenmerken, foto's en grafische elementen die op de sites of in de door Rewind Design  verzonden e-mails worden gepresenteerd, zijn louter indicatief en grotendeels afkomstig van de leveranciers.

Rewind Design  stelt alles in het werk om de fotografische weergave van de producten op de website zo getrouw mogelijk te maken. Toch is het mogelijk dat de weergave van de producten niet volledig overeenkomt met de producten. Hou er rekening mee dat factoren, zoals de instellingen van uw computerscherm en lichtinval, vooral in de kleur kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid. Met name het verschil in perceptie van de vormen en de kleuren tussen de gepresenteerde foto's of afbeeldingen en de producten kan niet onder de verantwoordelijkheid vanRewind Design  vallen. De producten worden soms samen met andere producten gefotografeerd. In de beschrijving wordt vermeld wat wel of niet tot het product behoort.

Rewind Design  zal steeds de artikelen zo uitgebreid en getrouw verduidelijken aan de hand van foto's en zo volledig mogelijk beschrijven. Indien er zich fouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Rewind Design  tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald door de koper.

De risico's verbonden aan de eigendomsoverdracht gaan over op de klant zodra de klant de goederen fysiek in bezit heeft gekregen op het ogenblik van de levering of de overhandiging van de goederen aan huis of in het afhaalpunt. 

Onder geen beding mogen er teksten en/of foto's vanop de website gekopieerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rewind Design 

 

Artikel 8 – Prijs

Alle prijzen van onze producten worden vermeld in EURO(€), inclusief alle taksen, exclusief leveringskosten, geschenkverpakking, eventuele promotieaanbiedingen en persoonlijke kortingen, die zullen worden aangegeven vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant . De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.De klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site bij. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aangezien de prijzen van de leveranciers van Rewind Design voortdurend evolueren, kunnen de op de site vermelde prijzen ook voortdurend gewijzigd worden. Rewind Design verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van de bestelling. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.


Artikel 9 – Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te geschieden op het ogenblik van uw bestelling. 

 

De betaalmethoden worden gecentraliseerd en beveiligd door onze betalingspartner Stichting Mollie Paiments en Shopify Payments zodat uw gegevens en transacties altijd veilig blijven.

Artikel 10 – Levering

10.1. - Algemeen

De producten die via Rewind Design  werden aangekocht zullen slechts worden geleverd in de landen die zijn aangeduid op de website.

 

Online bestellingen via de site www.rewinddesign.be worden elke dag van dinsdag tem zondag behandeld, behalve op feestdagen.
Deze producten zullen worden geleverd op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon.Rewind Design  informeert de klant over de levertijden op louter indicatieve basis, zoals opgegeven door onze verzendpartners. De termijnen vermeld op de artikelfiche zijn indicatieve termijnen en stemmen overeen met de verwerkingstermijn van de zending, waaraan de termijn voor het effectief afwikkelen van de zendingen nog moet worden toegevoegd. 

Rewind Design  is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging in de afwikkeling van de zendingen ten gevolge van feiten waarvoor de verzendpartner aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Indien u beslist om uw bestelling te annuleren nadat u reeds heeft betaald en indien uw bestelling reeds vertrokken is om te worden geleverd, zal Rewind Design niet overgaan tot terugbetaling van dit product tot zij een volledige betaling heeft ontvangen en op voorwaarde dat het product terug werd verzonden volgens de beschrijving in Artikel 12, herroepingsrecht.

10.2. Risico-overdracht

De eigendom en de risico's verbonden aan uw producten zullen overgaan na ontvangst van de Producten.

10.3. - Douanerechten

Wanneer u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan België wordt u beschouwd als een erkend invoerder en moet u als zodanig de wetten en reglementen naleven die gelden in het land waarin u de goederen ontvangt.

U kan worden onderworpen aan invoerrechten of invoertaksen geheven op de goederen die uw land aankomen. Alle bijkomende kosten in verband de douane-inklaring zijn ten laste van de klant. Rewind Design  heeft geen enkele controle op deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid van land tot land verschilt, moet u uw lokale douanedienst contacteren voor meer informatie.

10.4 – Leveringsproblemen

Wanneer een artikel ontbreekt, onvolledig of beschadigd wordt geleverd, is de wettelijke garantie van toepassing en beschikt de klant over een termijn van 2 maanden om dit aan Rewind Design  te melden. Afhankelijk van de gevallen bepaald in artikel 7, kan u al dan niet genieten van de voorwaarden die in dat artikel voorzien zijn in verband met de omwisseling en de terugbetaling van de producten.

Rewind Design  is niet aansprakelijk en het product zal dus niet worden vervangen noch terugbetaald ingeval van problemen waarbij de kennisgeving pas na deze termijn is gebeurd.

10.5 - Conformiteit van de producten

Ingeval de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, verbindt Rewind Design  zich ertoe om te producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een gedetailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product/de producten terug te zenden aan Rewind Design Rewind Design  zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. De consument kan een gebrek melden tot 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Elke vordering die buiten deze termijn wordt geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan Rewind Design in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding, ...). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepalingen in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om uw herroepingsrecht in te roepen (tevreden of geld terug) dat voorzien is in artikel 12.

10.6 - Pakket terugzenden

Retouradres van het pakket:

 

Studio Play

Kammenstraat 72

2000 Antwerpen

U kan altijd onderstaand document downloaden

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 


Artikel 11 – Garantie

11.1. De producten die op deze website werden aangekocht vallen onder de wettelijke garantie. 

De wettelijke garantie zal voor de consument altijd 2 jaar bedragen, ongeacht de termijn van de fabrieksgarantie

11.2. Lees uw documentatie op het product voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die u niet belet om de imperatieve rechten van de geldende wetgeving in te roepen.

11.3 Elk verzoek tot garantie moet in voorkomend geval gedaan worden, hetzij telefonisch of via mail bij de klantendienst.

Rewind Design is als eindverkoper naar de consument toe steeds het aanspreekpunt indien de toepassing van de wettelijke garantie zich opdringt. Rewind Design zal de wettelijke garantie toepassen en zelf het nodige doen om eventueel de fabrikant te contacteren indien nodig en zo de situatie voor uw rekening te verhelpen.


Artikel 12 – Herroepingsrecht 

De klant beschikt over het recht om Rewind Design binnen de 14 dagen na levering van de goederen in kennis stellen van zijn wil om de overeenkomst te herroepen (artikel VI.47, §2, 2° van het Wetboek van economisch recht) zonder enige motivering of kosten.

De klant die dit recht wenst uit te oefenen moet Rewind Design hiervan binnen de 14 kalenderdagen van op de hoogte brengen, bij voorkeur via het e-mailadres info@rewinddesign.be.  Deze termijn voor herroepingsrecht begint te lopen op de dag na levering aan de klant.

Van zodra de klant aan Rewind Design gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen, waarbinnen de klant de goederen ook effectief moet terugsturen (artikel VI.51, §1 van het Wetboek van economisch recht) bij voorkeur in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Indien de klant een artikel beschadigd, onvolledig, vuil zou terugsturen, kan De Rewind Design een schadevergoeding van de consument eisen die moet overeenstemmen met de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft (zie artikel VI.51, §2 van het Wetboek van economisch recht). Deze waardevermindering zal geval per geval bekeken en berekend worden.

Binnen de 14 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Rewind Design de betaalde sommen terugbetalen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 


Artikel 13 – Bewijs van de transactie

De geïnformatiseerde registers die onder de redelijke veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van Rewind Design zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.


Artikel 14 - Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Rewind Design is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto's of teksten van deze website. Bovendien, wat de technische fiches en de productomschrijvingen van onze partners of leveranciers betreft verwerpt Rewind Design elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van hun inhoud.

14.2 Zonder enige beperking van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zal geen enkele vordering met betrekking tot de geleverde producten, de niet-levering van de producten of enige andere vordering hoger kunnen zijn dan bedrag van de aankoopprijs van de producten die het voorwerp zijn van een vordering tot schadevergoeding. In geen enkel geval kan Rewind Design worden aansprakelijk gesteld voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien Rewind Design het ontstaan van dergelijke schade kende of had kunnen kennen) die te wijten is aan haar producten, hun gebruik, hun verkoop of deze website.


Artikel 15 - Overmacht

15.1 Rewind Designzal alles in het werk stellen om haar verplichtingen te voldoen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zouden beletten.

15.2. Ingeval van vertraging zal Rewind Design haar verplichtingen binnen een zo kort mogelijke termijn naleven en behoudt zij zich het recht voor om haar voorraad producten naar evenredigheid te verdelen tussen haar klanten.

Artikel 16 – Gegevensbescherming

16.1 - Uw gegevens

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord dat Rewind Design de gegevens verzameld via uw bestelbon opslaat, verwerkt en gebruikt. De bezoeker of klant van Rewind Design beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben

Wij communiceren uw gegevens niet met derden die niets met ons werkterrein te maken hebben. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen die tussenkomen voor de levering van uw producten. Door uw bestelling te plaatsen en indien u dit op uw bestelbon aanduidt, gaat u eveneens akkoord dat Rewind Design deze gegevens overdraagt aan andere vennootschappen waarvan de producten op de website van Rewind Design beschikbaar zijn, teneinde u meer informatie te verstrekken over andere producten en diensten die u zouden kunnen interesseren.

Om u te verzetten tegen de overdracht van deze gegevens aan deze vennootschappen met het oog op de informatievertrekking over andere producten en diensten van Rewind Design of van derden, moet u uw weigering aanduiden in de daartoe bestemde sectie op de bestelbon. U kan verzoeken om een kopie van deze gegevens die wij bijhouden en die u aanbelangen door ons hiertoe een schriftelijk verzoek te richten. Indien één van de gegevens die wij bijhouden onjuist zou zijn, zal zij op uw schriftelijk verzoek worden verbeterd. Lees meer over ons privacybeleid. 


Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Rewind Design zal altijd haar best doen om elk geschil minnelijk op te lossen en uw probleem te verhelpen. U kan ons altijd contacteren via het contactformulier, via e-mail op service@studioplay.be  of via telefoon.

De Europese Commissie biedt aan consumenten een online platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr/. Via dit platform kunnen consumenten hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen buiten en zonder tussenkomst van een rechtbank.

Daarnaast is exclusief het Belgisch recht van toepassing op elke overeenkomst of transactie met Rewind Design, alsook op betwistingen die hieruit voortvloeien. Elke partij gaat ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).